U - Lösungen ( englisch )

T - Lösungen ( englisch ) Index V - Lösungen ( englisch )

Ultima 1 - The Beginning
Ultima 2 - Return Of The Enchantress
Unnkulian
Unnkulian 2
Unnkulian One Half - The Salesman Triumphant
Unreal Cheat
Uropa 2 (CD³²) Cheat